Skip to main content

ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

 

2018 നവംബർ 18 ന് നടന്ന സംസ്ഥാനതല നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് (എൻ.റ്റി.എസ്) പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾ www.scert.kerala.gov.in.

പി.എൻ.എക്സ്. 541/19

date