Skip to main content

റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദായി

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ എച്ച് എസ് റ്റി അറബിക്( ഫസ്റ്റ് എന്‍ സി എ എല്‍ സി/എ ഐ) (കാറ്റഗറി നം.210/2022) തസ്തികയുടെ റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദായി.

date